AnaSayfa
 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Sunuş;

Üniversite Hukuk Müşavirliği, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 26. maddesine göre daire başkanlığı statüsünde olup; Üniversite idari teşkilatını oluşturan birimlerden birisidir. İdarenin hukuk içinde kalması yönünden danışma birimi, üniversite tüzel kişiliğinin hak ve menfaatlerinin korunması yönünden icra birimi fonksiyonu vardır. Hukuk Müşavirliği, bir avukat, bir memurdan oluşan personeli ile hizmet vermektedir. Hukuk Müşavirliğinin kendiliğinden hareket geçerek üniversite birimlerinin idari işlem ve eylemlerinin hukuka uygunluğunu denetlemesi mümkün olmadığından, diğer birimlerin olası hukuka aykırı idari işlemleriyle ilgili etik ve hukuksal sorumluluğu yoktur. Hukuk Müşavirliğimizin, Üniversitemiz personeli ile öğrencilerinin ve sair kişilerin, kurum ile ilgili veyahut özel nitelikli hukuki ve idari sorunlarında danışmanlık yapma mütala verme, davaları takip etme yetkisi ve görevi bulunmamaktadır.  

Hukuk Müşavirliğinin Misyonu;

1-Bayburt Üniversitesi tüzel kişiliğinin eylem ve işlemlerinin hukuka uygunluğunun sağlanması görevi; -Üniversitenin genel düzenleyici idari işlemlerinin mevzuata ve hukuka uygun olarak tesis edilmesini sağlamak, -Üniversitenin taraf olduğu sorunlu konulardan kendisine gönderilenlerin çözümüne hukuki görüş bildirmek suretiyle katkıda bulunmak, -Üniversitenin eylem ve işlemleri nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıklarda talep halinde yasal sınırlar içinde çözüm önerileri sunmak,

2-Bayburt Üniversitesi tüzel kişiliğini yargı organları nezdinde hak ve menfaatlerini savunmak görevi, -Üniversitenin eylem ve işlemleri nedeniyle üniversite aleyhine açılan dava ve icra takiplerinde -Üniversiteyi yargı ve icra organları önünde müdafaa etmek, -Üniversitenin hak ve menfaatlerini idari, adli mercilerde aramak ve elde etmek,    

Hukuk Müşavirliğinin Vizyonu;

Üniversitenin tüm birimlerinde tesis edilen her türlü eylem ve işlemin mevzuatın çizdiği sınırlar içinde, hukukun genel ilkelerine, eşitliğe ve adalete uygun olarak tesis edilmesini sağlamaktır.  

Yetki, Görev Ve Sorumluluklar;

Müşavirliğimiz faaliyetlerini, Üniversite Rektörlük Binasında sürdürmektedir. Rektörlük tüzel kişiliğine karşı personel tarafından, göreve son verme, kadro, derece, atama işleminin iptali, disiplin cezalarının iptali gibi sebeplerle; öğrenciler tarafından not iptali, kayıt silme disiplin cezaları işlemlerinin iptali talebiyle; diğer kurum kuruluş ve kişiler tarafından açılan her türlü davalar, Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğince takip edilmektedir. Bunun yanı sıra Rektörlük tüzel kişiliği adına çeşitli davalar açılmakta ve icra takipleri yapılmaktadır. Rektörlük birimlerinden ve Fakültelerden hukuki konularda sorulan hususlar hakkında hukuki mütalaalar verilmektedir. Üniversitemizin işlem ve kararlarının yürürlükteki kanunlara uygun olarak icrasında, Rektörlük Makamına, Rektörlük birimlerine, Fakültelere yardımcı olunmakta ve bu konuda sözlü ve yazılı görüşler verilmektedir. Diğer taraftan Mahkemelerce istenilen bilirkişiler; Müşavirliğimiz vasıtasıyla Fakültelerden temin edilip, mahkemelerine bildirilmektedir.  

Hukuk Müşaviri;

Rektörlük Makamı ve Üniversitemizin diğer birimleri tarafından tasarrufların mevzuata uygun olarak yapılması için hukuki görüş bildirmek suretiyle idareye yardımcı olmak, Üniversitenin taraf olduğu her türlü dava ve icra takiplerini yetkili merciler önünde  Üniversitenin haklarını gözeterek takip etmek veya takip edilmesi için avukatlara yönlendirmek, Üniversitemiz tarafından düzenlenen yönetmelik ve yönergeler hakkında talep edildiği  takdirde görüş bildirmek, Birim personelleri arasında iş ve görev dağılımı yapmak ve koordinasyonu sağlamak, Hukuk Müşavirliği Birimini harcama yetkilisi olarak mevzuatın gerektirdiği görevleri yürütmek, Hukuk Müşavirliğinin idari işlemlerini yürütmek,verimli çalışması için gerekli tedbirleri almak. Hukuk Müşaviri görev ve yetkilerinden dolayı Genel Sekreter’e ve Rektör’e karşı sorumludur.  

Avukatlar;

Hukuk Müşaviri tarafından kendisine verilen adli ve idari davalar ile icra takiplerini takip etmek ve sonuçlandırmak, Üniversitemiz tarafından kurulan komisyonlarda görevlendirilmesi halinde gereğini yapmak, Şartname, anlaşma, vekâletname, ihbarname, kefaletname, sözleşme vb. hukuki evraklar düzenlemek veya ilgili birimler tarafından düzenlenenler hakkında hukuki mütalaa hazırlamak, Yargı mercilerinden yapılacak tebligat ile diğer kişi ve kurumların Hukuk Müşavirliğinin görev alanına giren konularda gönderdiği tebligat hakkında gereğini yapmak, Hukuk Müşavirliğinden bir temsilcinin de hazır bulunması istenilen toplantılara Müşavirlik adına katılmak ve hukuki görüş bildirmek, İşlerin yürütülmesi ile ilgili aksayan yönleri Hukuk Müşaviri ile paylaşmak ve çözüm önerileri sunmak, Gerektiğinde Hukuk Müşavirine vekâlet etmek. Avukatlar görevlerinden dolayı Hukuk Müşavirine karşı sorumludur.  

Memurlar;

Birim tarafından tutulması gereken kayıtları tutmak,belgelerin dosyalanması işlerini yapmak, İhtiyaç duyulduğunda yetkili mercilerde evrak takibini yapmak, Her türlü tebligatı almak ve alınmasını sağlamak, Hukuk Müşavirleri  ve avukatlarca adli ve idari mercilerde yerine getirilmesi istenilen işlemlerin yapılmasını sağlamak ve sonucu ile ilgili bilgi vermek, Evraklarla ilgili muhafaza, devir ve tevdi işlemlerinin yapılmasını sağlamak, İhtiyaç duyulan demirbaş, eşya kırtasiye ve malzemeleri tespit etmek, bunların alınmasını sağlamak, Üniversite leh ve aleyhine açılan dava ve icra takiplerinin esas defterine,fihrist defterine,takip föylerine ve bilgisayara kaydetmek, defter ve föylerin doğru, tertipli ve tarihine uygun olarak tutulmasını sağlamak, İşlemi biten dava ve icra dosyalarının esas defterine, fihrist defterine, takip föylerine işlenmesini ve arşivlenmesini sağlamak, Giden evrakın kaydını yapmak, gelen defterindeki kaydını kapatarak gönderilmesini sağlamak, Gelen ve giden yazışmalar için dosya planına göre dosya tutmak, Hukuk Müşaviri ve Avukatların talimatı üzerine mahkeme ara kararları ile icra işlemlerinin gereğini yapmak, gerekli masrafları makbuz karşılığında yatırmak ve sonucu hakkında bilgi vermek, Gerektiğinde kayıt, yazı ve sevk işlerine yardım etmek, Yazıların mevzuata öngörülen süre ve şekle uygun olarak yazılmasını ve dağıtılmasını sağlamak, Hukuk Müşaviri ve Avukatlar tarafından verilen benzeri diğer görevleri yapmak. Memurlar görevlerinden dolayı Avukatlara ve Hukuk Müşavirine karşı sorumludur.  

Sunulan Hizmetler (Adli ve İdari Hizmetlerimiz)      

1-Adli Hizmetler    

Üniversitemizin taraf olduğu her türlü dava ve icra takiplerinde adli ve idari mercilerde kurumu temsil etmek, kurumun haklarını korumak üzere yasal işlemleri yürütmek.      

2-İdari Hizmetler    

Rektörlük Makamı ve Üniversitemizin diğer birimleri tarafından talep edilen konularda hukuki görüş bildirmek. Üniversitemizin personeli ve öğrencileri hakkında yürütülen disiplin soruşturmaları ve personel ceza soruşturmaları kapsamında gerektiğinde danışmanlık yapmak.            

3-Diğer Hizmetler  

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak birimde görevli personelin ücret, harcırah ve tazminat gibi alacakları ile bu alacaklarından yapılacak sağlık ödemesi, yemek kesintisi, SGK Ödemeleri gibi kesintileri için gerekli işlemleri yapmak. Birimimiz tarafından alınan mal ve hizmetlerin karşılığı  olarak düzenlenen faturaların ödenmesine ilişkin gerekli belgeleri hazırlamak.      

 

Bilginin Kaydedilmesi, Ulaşılabilirliği;

Hukuk Müşavirliğine tevdi edilen yazılar görevli memur tarafından gelen evrak olarak kaydedilir ve Hukuk Müşavirine iletilir, Hukuk Müşaviri tarafından gerekli inceleme yapıldıktan sonra bizzat kendisi tarafından yürütülmeyecek ise havale edilmek  suretiyle avukata veya memurlara yönlendirilir, Birim içinde hazırlanan belgeler giden evrak olarak kaydedildikten sonra yetkili mercilere gönderilir, Birime gelen ve giden evraklar ilgili dosya numaraları ile kaydedildiği için ihtiyaç duyulduğu zaman ulaşım sıkıntısı yaşanmamaktadır.